Pomoc socjalna

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) tj. 456 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. pobrany ze strony internetowej wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2017 r.). (szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie szkoły). Komisja Pomocy Materialnej Uczniom SP 143 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania  w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie sprzedawców imiennych faktur datowanych od 1 września 2015 r.

Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków od września 2017 r. proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego, celem wypełnienia druku wniosku.

Wnioski te będą przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania  i rozpatrywane przez OPS.

Osoby ubiegające się o refundację obiadów  będą mogły korzystać z tej formy pomocy dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Prośba o dofinansowanie obiadów

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: