Pomoc socjalna 2018/19

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018  r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami) tj. 514 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r.,  pobrany ze strony internetowej Biura Edukacji, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2018 r.). Komisja Pomocy Materialnej Uczniom SP 143 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania  w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie imiennych faktur datowanych od 1 września 2018 r.

Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby ubiegające się o refundację obiadów  będą mogły korzystać z tej formy pomocy dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Prośba o dofinansowanie obiadów

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/19

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: