Pomoc socjalna 2019/20

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. 528 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.,  pobrany ze strony internetowej Biura Edukacji, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2019 r.). Komisja Pomocy Materialnej Uczniom SP 143 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania  w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie imiennych faktur datowanych od 1 września 2019 r.

Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby ubiegające się o refundację obiadów  będą mogły korzystać z tej formy pomocy dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/19

Skip to content